เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จ
นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จ
โทร : 089-9566206
นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จ
โทร : 089-9566206

สถิติ sitemap
วันนี้ 295
เดือนนี้5,739
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)37,825
ทั้งหมด 146,987

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลสมเด็จ
วันพระราชทานธงชาติไทย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองแปนในการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทางการบริหารจัดการตลาดนัดรีไซเคิลของชุมชนต้นแบบ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ลดร้อน รักษ์โลก” บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำอารีย์ ชุมชนหมู่ที่ 4
โครงการอาสารักษ์ความปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2566 (LPA) เทศบาลตำบลสมเด็จได้คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 93.02
โครงการทัศนศึกษาสร้างเสริมประสบการณ์เด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสมเด็จ
ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลสมเด็จ
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลสมเด็จ [28 กันยายน 2566]
วันพระราชทานธงชาติไทย [28 กันยายน 2566]
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองแปนในการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทางการบริหารจัดการตลาดนัดรีไซเคิลของชุมชนต้นแบบ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน [27 กันยายน 2566]
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ลดร้อน รักษ์โลก” บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำอารีย์ ชุมชนหมู่ที่ 4 [13 กันยายน 2566]
 
play_arrow ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง หลักฐานแสดงตนในการประชุมเลือกกรรมการชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง การจัดตั้งชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ
โทร : 081-9540085
นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ
โทร : 081-9540085
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
play_arrow การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67
กค.
29/09/2566
29/09/2566
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สน.คท.
29/09/2566
29/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566
[อบจ.]
[เทศบาล, อบต.]
[เงินล้น]
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
28/09/2566
29/09/2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ