เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
check_circle ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์

ประวัติตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลสมเด็จ
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ บ้านสี่แยกหนองแวงมีผู้อพยพเข้ามาอยู่แน่นหนามากขึ้น สมควรตั้งเป็นหมู่บ้านได้ ทางราชการจึงได้ขอแยกบ้านสี่แยกหนองแวงออกจากบ้านหนองแวง ตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่เรียกว่า"บ้านสี่แยก" ขึ้นตรงต่อตำบลหมูม่น อำเภอสหัสขันธ์ จนถึง พ.ศ. ๒๔๙๖ ขุนศรีราชาชสุรากร นายอำเภอสหัสขันธ์ในขณะนั้นได้พิจารณาเห็นว่าตำบลหมูม่น มีอาณาเขตกว้างขวางมากพอสมควร แบ่งเขตการปกครองเป็น ๒ ตำบล คือ ตำบลหมูม่นและตำบลสมเด็จโดยใช้นามที่สมเด็จมหาวีระวงศ์ตั้งให้ ในเวลาต่อมามีประชาชนอพยพมาจากแหล่งอื่น เข้ามาอาศัยทำมาหากินในพื้นที่แห่งนี้เป้นจำนวนมากทั้งคนไทยและคนต่างด้าว และมีอาคารร้านค้ามากขึ้น จึงได้ตั้งเป็นสุขาภิบาลในปี พ.ศ.๒๕๐๔ เรียกว่า"สุขาภิบาลสี่แยก" และเนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้มีความหนาแน่นขึ้นอย่างรวดเร็ว เชื่อว่าจะเจริญต่อไปในภายภาคหน้า ทางราชการจึงได้เสนอขอตั้งกิ่งอำเภอขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศแยกตำบลสมเด็จ ตำบลหมูม่น ตำบลแซงบาดาล ออกจากอำเภอสหัสขันธ์และยกฐานะขึ้นเป็น"กิ่งอำเภอสมเด็จ" เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๐๗ อยู่ในความปกครองของอำเภอสหัสขันธ์ โดยตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอที่บ้านสี่แยก ตำบลสมเด็จ ปี พ.ศ. ทางราชการพิจารณา เห็นว่า "กิ่งอำเภอสมเด็จ" มีความเจริญและมีผู้อพยพเข้ามาอาศัยทำมาหากินมากขึ้น สมควรยกฐานะเป็นอำเภอ ได้จึงได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๒ โดยมีพระสมเด็จจมหาวีระวงศ์ (พิมพ์ ธัมมธโธ) เจ้าอาวาสวัดพระศรีธาตุอำเภอบางเขน จังหวัดพระนครขณะนั้นได้เข้ามาเป็นประธานในพิธีเปิดและเจิมป้ายอำเภอ ตราเทศบาลตำบลสมเด็จเกิดขึ้นได้จากที่ชาวตำบลสมเด็จมีความเลื่อมใสทางพุทธศาสนาและเคารพองค์พระสมเด็จเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ทำรูปตัวแทนองค์พระสมเด็จ มาเป็นสัญลักษณ์เทศบาลตำบลสมเด็จจนถึงปัจจุบัน