เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการ"เข้าวัดฟังธรรม"ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลสมเด็จ ได้จัดโครงการส่งเสริมการเข้าวัดฟังธรรม ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรม,จริยธรรม ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการเดือนละ 1 - 2 ครั้งในวันพระของทุกเดือน โดยในเดือนนี้ได้ไปปฏิบัติธรรม ณ วัดรังษีชัชวาลย์ ซึ่งมี นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการในสำนักงานเทศบาลฯ, ข้าราชการ พนักงาน คณะครูศพด.และ ประชาชนทั่วไปโดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูรังษี วรานุกิจ เจ้าอาวาสวัดรังษีชัชวาลย์ ประธานสงฆ์นำประกอบพิธีศาสนาซึ่งมีกิจกรรม บายศรีสู่ขวัญ,สวดมนต์ไหว้พระ,กิจกรรมทำวัตรเย็นและแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อให้ทุกคนได้น้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับจากการเข้าวัดปฏิบัติธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
ผู้โพส : admin