messager
 
เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
check_circle ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
อำเภอสมเด็จ พื้นที่เดิมอยู่กับตำบลหมูม่น อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อปี พ.ศ. 2485 สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ (อ้วน ติสโส) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสน์ จังหวัดพระนคร ประธานสังฆมนตรีฝ่ายธรรมยุติ ได้จาริกมาตรวจเยี่ยม กิจการคณะสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากอำเภอสหัสขันธ์ เพื่อไป อำเภอกฉินารายณ์ ได้มาหยุดฉันภัตตราหารเพลที่ " บ้านหนองกุง " ได้พิจารณาเห็นภูมิประเทศและทราบนโยบายของทางราชการว่า จะมีการตัดถนนจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปจังหวัดสกลนคร ซึ่งเส้นทางดังกล่าวจะมาตัดกันเป็นสี่แพร่งในเขตหมู่บ้านหนองกุงและได้ให้ความเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้ต่อไปจะเจริญรุ่งเรืองเป็นบ้านเมืองในอนาคตจึงได้ประทานนามเมืองหนองกุงเสียใหม่ว่า " บ้านหนองกุงสมเด็จ " ตามสมณศักดิ์ของท่าน ในปี พ.ศ. 2490 - 2492 ได้มีการสำรวจ เส้นทางที่ตัดถนนจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ไป จังหวัดสกลนคร และมีกรเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเส้นทางสายจาก อำเภอสหัสขันธ์ ไปอำเภอกุฉินารายณ์ เสียใหม่ในบางตอนที่ยังคดเคี้ยวให้เหมาะสมและสะดวกยิ่งขึ้น จึงเกิดเป็นทางสี่แพร่ง(สี่แยก) ขึ้น ผู้ควบคุมงานบุกเบิกทางได้มาตั้งที่พักแรมอยู่บริเวณทางสี่แพร่ง เพื่อสะดวก แก่การแบ่งคนไปทำงานตามเส้นทางต่างๆ จากนั้นก็มีผู้อพยพครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะชาวร้อยเอ็ดมารวมตัวกันตั้งบ้านเรือนอยู่จึงเรียกว่า " คุ้มร้อยเอ็ด " พื้นที่ทางสี่แพร่งตัดกันขึ้นอยู่กับ บ้านหนองแวง ทางราชการเรียกว่า " บ้านสี่แยกหนองแวง " ตั้งแต่ ขอตั้งเป็นหมู่บ้าน ชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกว่า " บ้านสี่แยก " ในปี พ.ศ. 2495 บ้านสี่แยกหนองแวง มีผู้อพยพเข้ามาอยู่แน่นหนามากขึ้น สมควรตั้งเป็นหมู่บ้านได้ ทางราชการจึงได้ขอแยกบ้านสี่แยกหนองแวง ออกจาก บ้านหนองแวง ตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่เรียกว่า " บ้านสี่แยก " ขึ้นตรงต่อตำบลหมูม่น อำเภอสหัสขันธ์ จนถึง พ.ศ. 2496 ขุนศรีราชาชสุรากร นายอำเภอ สหัสขันธ์ ในขณะนั้นได้พิจารณาเห็นว่า ตำบลหมูม่น มีอาณาเขตกว้างขวางมากสมควร แบ่งเขตการปกครองเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลหมูม่น และ ตำบลสมเด็จ โดยใช้นามที่สมเด็จมหาวีระวงศ์ประทานนาม ในเวลาต่อมามีประชาชนอพยพมาจากแหล่งอื่น เข้ามาอาศัยทำมาหากินในพื้นที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากทั้งคนไทยและคนต่างด้าว และมีอาคารร้านค้ามากขึ้นจึงได้ตั้งเป็นสุขภิบาล ในปี พ.ศ. 2504 เรียกว่า " สุขาภิบาลสี่แยก " ในปีพ.ศ.2507 ได้มีการจัดตั้งกิ่งอำเภอสมเด็จ สุขาภิบาลสี่แยกยังขึ้นอยู่ในเขต การปกครองของอำเภอสหัสขันธ์ ต่อมาในปีพ.ศ.2512 กิ่งอำเภอสมเด็จได้ยกฐานะเป็นอำเภอสมเด็จ สุขาภิบาลสี่แยกจึงได้มาขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอสมเด็จ และในปีพ.ศ.2522 ได้เปลี่ยนชื่อจากสุขาภิบาลสี่แยกเป็นสุขาภิบาลสมเด็จ ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลสมเด็จ อันได้แก่ท้องที่ในหมู่ที่ 2,3,4,5,6,10 ตำบลสมเด็จจากการวัดพื้นที่ตามแนวหลักเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย สุขาภิบาลสมเด็จมีพื้นที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลทั่วประเทศจึงมีฐานะเป็นเทศบาลตำบลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา

collections รางวัลที่ได้รับ
รางวัลที่ได้รับ 2[30 ตุลาคม 2563]
รางวัลที่ได้รับ 3[30 ตุลาคม 2563]
รางวัลที่ได้รับ 4[30 ตุลาคม 2563]
รางวัลที่ได้รับ 5[30 ตุลาคม 2563]
 
check_circle วิสัยทัศน์และภารกิจ
วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสมเด็จ
"สมเด็จเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ"

พันธกิจ (mission)
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลตำบลสมเด็จให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบจากประชาชนและสังคม 2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านคุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสงบสุขของชุมชน รวมถึงการให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และการส่งเสริม ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจราจร การคมนาคมและการขนส่งที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 4. เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ พัฒนาศักยภาพของชุมชน มุ่งสู่ประชาคมอาเซี่ยน 5. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

check_circle ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์


ประวัติตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลสมเด็จ
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ บ้านสี่แยกหนองแวงมีผู้อพยพเข้ามาอยู่แน่นหนามากขึ้น สมควรตั้งเป็นหมู่บ้านได้ ทางราชการจึงได้ขอแยกบ้านสี่แยกหนองแวงออกจากบ้านหนองแวง ตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่เรียกว่า"บ้านสี่แยก" ขึ้นตรงต่อตำบลหมูม่น อำเภอสหัสขันธ์ จนถึง พ.ศ. ๒๔๙๖ ขุนศรีราชาชสุรากร นายอำเภอสหัสขันธ์ในขณะนั้นได้พิจารณาเห็นว่าตำบลหมูม่น มีอาณาเขตกว้างขวางมากพอสมควร แบ่งเขตการปกครองเป็น ๒ ตำบล คือ ตำบลหมูม่นและตำบลสมเด็จโดยใช้นามที่สมเด็จมหาวีระวงศ์ตั้งให้ ในเวลาต่อมามีประชาชนอพยพมาจากแหล่งอื่น เข้ามาอาศัยทำมาหากินในพื้นที่แห่งนี้เป้นจำนวนมากทั้งคนไทยและคนต่างด้าว และมีอาคารร้านค้ามากขึ้น จึงได้ตั้งเป็นสุขาภิบาลในปี พ.ศ.๒๕๐๔ เรียกว่า"สุขาภิบาลสี่แยก" และเนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้มีความหนาแน่นขึ้นอย่างรวดเร็ว เชื่อว่าจะเจริญต่อไปในภายภาคหน้า ทางราชการจึงได้เสนอขอตั้งกิ่งอำเภอขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศแยกตำบลสมเด็จ ตำบลหมูม่น ตำบลแซงบาดาล ออกจากอำเภอสหัสขันธ์และยกฐานะขึ้นเป็น"กิ่งอำเภอสมเด็จ" เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๐๗ อยู่ในความปกครองของอำเภอสหัสขันธ์ โดยตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอที่บ้านสี่แยก ตำบลสมเด็จ ปี พ.ศ. ทางราชการพิจารณา เห็นว่า "กิ่งอำเภอสมเด็จ" มีความเจริญและมีผู้อพยพเข้ามาอาศัยทำมาหากินมากขึ้น สมควรยกฐานะเป็นอำเภอ ได้จึงได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๒ โดยมีพระสมเด็จจมหาวีระวงศ์ (พิมพ์ ธัมมธโธ) เจ้าอาวาสวัดพระศรีธาตุอำเภอบางเขน จังหวัดพระนครขณะนั้นได้เข้ามาเป็นประธานในพิธีเปิดและเจิมป้ายอำเภอ ตราเทศบาลตำบลสมเด็จเกิดขึ้นได้จากที่ชาวตำบลสมเด็จมีความเลื่อมใสทางพุทธศาสนาและเคารพองค์พระสมเด็จเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ทำรูปตัวแทนองค์พระสมเด็จ มาเป็นสัญลักษณ์เทศบาลตำบลสมเด็จจนถึงปัจจุบัน

image สถานที่ท่องเที่ยว