messager
 
เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
check_circle ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
ประวัติเทศบาลตำบลสมเด็จ เทศบาล ตำบลสมเด็จ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 โดยเรียกว่า สุขาภิบาลสี่แยก มีเขตพื้นที่ขึ้นอยู่กับ ตำบลหมูม่น อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปี พ.ศ. 2507 ได้มีการจัดตั้งกิ่งอำเภอสมเด็จ สุขาภิบาลสี่แยกยังอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสหัสขันธ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 กิ่งอำเภอสมเด็จได้ยกฐานะเป็นอำเภอสมเด็จ สุขาภิบาลสี่แยกจึงได้มาขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสมเด็จ และได้มีประชาชนอพยพมาจากแหล่งอื่นเข้ามาอาศัยเพื่อประกอบอาชีพทำมาหากินในพื้นที่สุขาภิบาลสี่แยกเป็นจำนวนมากทั้งคนไทยและคนต่างด้าวทำให้มีอาคารร้านค้าเกิดขึ้นจำนวนมาก และต่อมาในปี พ.ศ. 2522 สุขาภิบาลสี่แยกได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สุขาภิบาลสมเด็จ” มีเขตพื้นที่การปกครองประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของตำบลสมเด็จ อันได้แก่พื้นที่ในชุมชนหมู่ที่ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 และ 10 ของตำบลสมเด็จ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขายและรับจ้าง จากการวัดพื้นที่ตามแนวหลักเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย สุขาภิบาลสมเด็จมีพื้นที่ประมาณ 4.5 ตารางกิโลเมตร และต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลทั่วประเทศ สุขาภิบาลสมเด็จจึงมีฐานะเป็นเทศบาลตำบลสมเด็จตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา โดยมีนางฉวีวรรณ สุวภักดิ์ เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก และปัจจุบันเทศบาลตำบลสมเด็จ มี น.ส.อัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์ เป็นนายกเทศมนตรี