messager
 
เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองการศึกษา
นางทัศนา ภูโทสุทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางมยุรี วัฒนบุตร
ครู
นางบัวแก้ว อัครเศรษฐัง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรุนนี อุ่นบุรมย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายยุทธศิลป์ ไวแสน
นักจัดการงานทั่วไป
นางวีณา ภูวานคำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวณัฐกานต์ วัฒนบุตร
ครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง
นางสาวศิรดา พิมพ์สิงห์
พนักงานจ้าง
นางสาวจารุวรรณ ไผ่แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ