messager
 
เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
group สำนักปลัดเทศบาล
นางพรภณา โคตะยันต์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายเฉลิมไชย แก้วรักษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวศศิฉาย พลายหมื่นไวย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายธนภัทร ไสยกุล
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุนันทา ติชาวัน
นักทรัพยากรบุคคล
จ.อ.บุญมา ปิ่นละออ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
จ.อ.ณัฐวุฒิ ศรีมหาชัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นายอุทิตย์ เพชรพราว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางสาวศศิกานต์ ศิริศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนุชนาถ โยธาภักดี
เจ้าหนักงานทะเบียนและบัตร
นายกู้เกียรติ สุวรรณโณ
ผู้ช่วยนักจัดการทะเบียนและบัตร
นายเดวิทย์ คณะวาปี
พนักงานขับรถยนต์
นายมานิตย์ สัมพันธพงษ์
พนักงานขับรถยนต์