messager
 
เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
check_circle วิสัยทัศน์และภารกิจ
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสมเด็จ
"สมเด็จเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ"
พันธกิจ (mission)
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลตำบลสมเด็จให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบจากประชาชนและสังคม 2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านคุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสงบสุขของชุมชน รวมถึงการให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และการส่งเสริม ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจราจร การคมนาคมและการขนส่งที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 4. เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ พัฒนาศักยภาพของชุมชน มุ่งสู่ประชาคมอาเซี่ยน 5. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน