messager
 
เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองสวัสดิการสังคม
นางสาวพัชรินทร์ ถิตย์กุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวเสาวนีย์ อาจบรรจง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชุน
นายอธึก รองไชย
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายเกริกวิทย์ พลซื่อ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายคมกริช แสงคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ