messager
 
เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองช่าง
นายทนงศักดิ์ อภัยโส
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายยอด โรจนกิจ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายปราโมทย์ แสงรูจีย์
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
นายฐิติพันธ์ จันทร์หอม
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายกฤษณ์ ประเสริฐหล้า
วิศวกรโยธา ชำนาญการ
นางสาวทัศนีวรรณ ศรีบานชื่น
นักจัดการงานทั่วไป
นายเริงศิริ กานรัตน์
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา