messager
 
เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
group คณะผู้บริหาร
นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์
นายกเทศมนตรี
โทร : 081-9540085
นางสาวศุลีพร โสดามรรค
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 089-9400432
นายสมพร ปาปะโม
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 081-3694364
- ว่าง -
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายอภิสัณห์ ลาภเสถียร
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 089-7146447
นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 089-9566206
นายวชิรวิทย์ วังพิกุลเจริญจิต
รองปลัดเทศบาล
โทร : 061-1486626