messager
 
เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางนริสา นะรินยา
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางจงรักษ์ ไสยกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายณรงค์ชัย ใจดี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นายติกขเวทย์ วิเชียรเพริศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
นางสาวผกาวรรณ บุษบง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์