messager
 
เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เทศบาลตำบลมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๔๔๒) ๑. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา ๔๐ ดังนี้ (๑.๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประซาชน (๑.๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ (๑.๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๑.๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (๑.๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (๑.๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (๑.๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๑.๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีของท้องถิ่น (๑.๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ๒. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขตเทศบาล ตามมาตรา ๔๑ ดังนี้ (๒.๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา (๒.๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (๒.๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (๒.๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน (๒.๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร (๒.๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (๒.๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (๒.๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ (๒.๙) เทศพาณิชย์ อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2.การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ 3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4.การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ 5.การสาธารณูปการ 6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 7.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9.การจัดการศึกษา 10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13.การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14.การส่งเสริมกีฬา 15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17.การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20.การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22.การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25.การผังเมือง 26.การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28.การควบคุมอาคาร 29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 31.กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด